Γλωσσάριο

Ψηφιακές Δεξιότητες Οι ψηφιακές δεξιότητες ορίζονται ως ένα εύρος ικανοτήτων χρήσης ψηφιακών συσκευών, εφαρμογών
επικοινωνίας και δικτύων για πρόσβαση και διαχείριση πληροφοριών. Επιτρέπουν στους ανθρώπους να δημιουργούν και να μοιράζονται ψηφιακό περιεχόμενο, να
επικοινωνούν και να συνεργάζονται και να λύνουν προβλήματα για αποτελεσματική και δημιουργική αυτοεκπλήρωση στη ζωή, τη μάθηση, την εργασία και τις κοινωνικές
δραστηριότητες γενικότερα.[1]
Ψηφιακή στρατηγική
Μια ψηφιακή στρατηγική καθορίζει τη συνολική κατεύθυνση που θα ακολουθήσει μια επιχείρηση ψηφιακά. Το κλειδί για τη στρατηγική είναι ο ορισμός του ψηφιακού οράματος – παρέχει ψηφιακό
σκοπό, ευθυγραμμίζει τον οργανισμό και είναι θεμελιώδης για την ψηφιακή φιλοδοξία της επιχείρησης. Η ψηφιακή στρατηγική περιγράφει τα κανάλια, τα περιουσιακά στοιχεία, τις πλατφόρμες και τα εργαλεία που απαιτούνται για την επίτευξη αυτών των στόχων και την επίτευξη των αποτελεσμάτων .[2]
Ψηφιακός
μετασχηματισμός
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός χαρακτηρίζεται από τη συγχώνευση προηγμένων τεχνολογιών και την ενοποίηση φυσικών και ψηφιακών συστημάτων, την κυριαρχία καινοτόμων
επιχειρηματικών μοντέλων και νέων διαδικασιών και τη δημιουργία έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών.
[3]
Διαχείριση Ολικής
Ποιότητας (TQM-Total Quality Management)
Η διαχείριση ολικής ποιότητας (TQM) είναι η συνεχής διαδικασία εντοπισμού και μείωσης ή εξάλειψης σφαλμάτων στην κατασκευή, εξορθολογίζοντας τη διαχείριση της εφοδιαστικής
αλυσίδας, βελτιώνοντας την εμπειρία των πελατών και διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι είναι ενήμεροι μέσα από την εκπαίδευση. Η διαχείριση ολικής
ποιότητας έχει ως στόχο να καταστήσει υπεύθυνα όλα τα μέρη που εμπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία για τη συνολική ποιότητα του τελικού προϊόντος ή υπηρεσίας.

[4]
Παραγωγή Παγκόσμιας
κλάσης
(World Class Manufacturing)
Η παγκόσμιας κλάσης παραγωγή είναι η φιλοσοφία του να είσαι ο καλύτερος, ο ταχύτερος και παραγωγός χαμηλότερου κόστους ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Συνεπάγεται τη συνεχή
βελτίωση των προϊόντων, της διαδικασίας και των υπηρεσιών για να παραμείνεις ηγέτης στον κλάδο και να παρέχεις την καλύτερη επιλογή για τους πελάτες, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται στη διαδικασία.[5]
Καινοτομία στον
εργασιακό χώρο (Workplace Innovation)
‘Το «Workplace Innovation» ορίζει οργανωτικές πρακτικές που επιτρέπουν στους εργαζόμενους σε κάθε επίπεδο να χρησιμοποιούν και να αναπτύσσουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις,
την εμπειρία και τη δημιουργικότητά τους στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ενισχύοντας ταυτόχρονα την επιχειρηματική απόδοση, τη δέσμευση και την ευημερία.[6]
Βασικές ψηφιακές
δεξιότητες
Ψηφιακές δεξιότητες εισαγωγικού επιπέδου, που σημαίνει βασικές λειτουργικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη βασική χρήση ψηφιακών συσκευών και διαδικτυακών εφαρμογών,
και οι οποίες θεωρούνται σημαντικό στοιχείο μιας νέας σειράς δεξιοτήτων στην ψηφιακή εποχή, και σε σχέση με παραδοσιακές δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και
αριθμητικής δημιουργούν τη νέα σειρά δεξιοτήτων.[7]
Προηγμένες ψηφιακές
δεξιότητες
Στο προηγμένο φάσμα των ψηφιακών δεξιοτήτων βρίσκονται οι ικανότητες ενός υψηλότερου επιπέδου που επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών σε μεγαλύτερο φάσμα, όπως για παράδειγμα τα επαγγέλματα στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).[8]
Κοινωνικές δεξιότητες Δεξιότητες που είναι διατομεακές σε θέσεις εργασίας και τομείς και σχετίζονται με προσωπικές ικανότητες (εμπιστοσύνη, πειθαρχία, αυτοδιαχείριση) και κοινωνικές ικανότητες (ομαδική
εργασία, επικοινωνία, συναισθηματική νοημοσύνη).[9]
Προσέγγιση που
βασίζεται στην ικανότητα
Μια σύγχρονη προσέγγιση που τυποποιεί και ενσωματώνει δραστηριότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με βάση τις ικανότητες που υποστηρίζουν τη στρατηγική του οργανισμού. Η διαχείριση με βάση τις ικανότητες είναι ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τη μεταφορά του ανθρώπινου κεφαλαίου σε στρατηγική ευθυγράμμισης και επίτευξη ενσυναίσθησης,
ανταγωνιστικότητας, υποστήριξης ταλέντων και συμπεριφορών που προσδίδουν υψηλή αξία στον οργανισμό και υποστηρίζουν την επίτευξη των επιχειρηματικών του στόχων.
Η εισαγωγή της προσέγγισης που βασίζεται στις ικανότητες καθιστά δυνατή την ενσωμάτωση στρατηγικών Διοίκησης Προσωπικού και επιχειρηματικών σχεδίων σε μια
βιώσιμη και ολοκληρωμένη στρατηγική για την ανθρώπινη ανάπτυξη, τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και την επίτευξη υψηλής απόδοσης και ανταγωνιστικότητας των ανθρώπινων πόρων
.[10]
Δικαίωμα στην
αποσύνδεση
Το δικαίωμα αποσύνδεσης αναφέρεται στο δικαίωμα του εργαζομένου να μπορεί να απομακρυνθεί από την εργασία και να απέχει από την εμπλοκή σε ηλεκτρονικές επικοινωνίες που
σχετίζονται με την εργασία, όπως email ή άλλα μηνύματα, κατά τις ώρες εκτός εργασίας. Αυτή η ιδέα αναπτύχθηκε ως αποτέλεσμα της προόδου στις τεχνολογίες
επικοινωνίας και των επιπτώσεών της στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Η ευρεία χρήση των έξυπνων τηλεφώνων και άλλων ψηφιακών συσκευών σημαίνει ότι το να είσαι
πάντα «σε διαθεσιμότητα» έχει γίνει πραγματικότητα σε πολλούς χώρους εργασίας, καθώς η συνεχής απομακρυσμένη πρόσβαση μπορεί να δημιουργήσει πίεση στους
εργαζόμενους για να είναι συνεχώς προσβάσιμοι.[11]
ICT-based mobile
work
Η κινητή εργασία που χαρακτηρίζεται από τη η χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, όπως έξυπνα τηλέφωνα, ταμπλέτα, φορητοί υπολογιστές ή/και επιτραπέζιοι υπολογιστές,
για εργασία που εκτελείται εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη. Για τους περισσότερους εργαζομένους, η κινητή εργασία θα μπορούσε να θεωρηθεί μια
παραλλαγή της τηλεργασίας, όπου οι εργαζόμενοι εκτελούν την εργασία τους από μια σταθερή τοποθεσία εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη. Η διαφορά είναι ότι οι
μετακινούμενοι εργαζόμενοι που βασίζονται στις τεχνολογίες αυτές εργάζονται σε μια σειρά από τοποθεσίες και χρησιμοποιούν συγκεκριμένα τις τεχνολογίες
πληροφοριών και επικοινωνίας για να συνδεθούν σε κοινά εταιρικά συστήματα υπολογιστών. Διαφορετικά επίπεδα έντασης εργασίας τηλεργασίας ενδέχεται να έχουν
διαφορετικές συνέπειες για τις συνθήκες εργασίας.
Κινητή εργασία Εργασιακές ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους εργαζόμενους να εκτελούν ελεύθερα την εργασία τους σε οποιαδήποτε τοποθεσία μακριά από τον χώρο εργασίας του κύριου εργοδότη, με πλήρη
πρόσβαση στις πληροφορίες, τα άτομα και τα συστήματα που χρειάζονται για να ολοκληρώσουν την εργασία τους (π.χ., κοινοτική νοσοκόμα).[12]

Τηλεργασία
”… μια μορφή οργάνωσης ή/και εκτέλεσης εργασίας, με χρήση τεχνολογίας πληροφοριών, στο πλαίσιο σύμβασης/σχέσης εργασίας, όπου η εργασία που θα μπορούσε να εκτελεστεί
στις εγκαταστάσεις του εργοδότη εκτελείται μακριά από αυτές τις εγκαταστάσεις σε τακτική βάση.’[13]
Εργασία πλατφόρμας Η εργασία στην πλατφόρμα είναι μια μορφή απασχόλησης στην οποία οργανισμοί ή άτομα χρησιμοποιούν μια διαδικτυακή πλατφόρμα για πρόσβαση σε άλλους οργανισμούς ή άτομα για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων ή για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών έναντι πληρωμής.[14]
Τεχνητή νοημοσύνη
(Artificial intelligence (AI)
Το AI δεν είναι μια ενιαία τεχνολογία. Είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει κάθε τύπο λογισμικού ή συσκευή που υποστηρίζει μηχανική εκμάθηση, κατανόηση φυσικής γλώσσας (NLU) και
επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP)
[15]1.
Η ικανότητα ενός ψηφιακού υπολογιστή ή ενός ρομπότ ελεγχόμενου από υπολογιστή να εκτελεί εργασίες που συνήθως συνδέονται με ευφυή όντα. Ο όρος χρησιμοποιείται
συχνά στην ανάπτυξη συστημάτων προικισμένων με διανοητικές διαδικασίες που είναι χαρακτηριστικές των ανθρώπων, όπως η ικανότητα να συλλογίζονται, να ανακαλύπτουν
νόημα, να γενικεύουν ή να μαθαίνουν από την εμπειρία του παρελθόντος.[16]2. Η θεωρία και η ανάπτυξη συστημάτων υπολογιστών ικανών να εκτελούν εργασίες που
συνήθως απαιτούν ανθρώπινη νοημοσύνη, όπως οπτική αντίληψη, αναγνώριση ομιλίας, λήψη αποφάσεων και μετάφραση μεταξύ των γλωσσών.[17]3. Η τεχνητή νοημοσύνη (AI), επίσης γνωστή ως νοημοσύνη μηχανών, είναι ένας κλάδος της επιστήμης των υπολογιστών που εστιάζει στην κατασκευή και διαχείριση τεχνολογίας που μπορεί να μάθει να παίρνει αυτόνομα αποφάσεις και να εκτελεί ενέργειες για λογαριασμό ενός ανθρώπου.