Projekt
TransFormWork VS/2021/0014

Bulgaaria Sõltumatute Ametiühingute Konföderatsiooni poolt edendatav projekt TransFormWork keskendub dokumendi Euroopa Liidu tasandi sotsiaalpartnerite raamkokkulepe digitaliseerimise kohta (juuni 2020) rakendamisele seitsmes ELi liikmesriigis (Bulgaaria, Küpros, Eesti, Iirimaa, Malta, Rumeenia ja Rootsi) eesmärgiga uurida digitaliseerimise mõju sotsiaaldialoogile riiklikul tasandil ning uurida partnerriikides mitmeid häid tavasid, mis on seotud olemasolevate algatuste, praktikate ja kollektiivlepingutega töömaailma digitaalse ümberkujundamise kontekstis. Projekti eesmärk on tõsta ka teadlikkust sellest, kuidas õigete strateegiate rakendamisel võib digitaalne ümberkujundamine tuua selget kasu ja lisaväärtust tööandjatele ja töötajatele, pakkudes uusi tööturuvõimalusi, uusi töö korraldamise viise ja töötingimuste parendamist.

Projekti eesmärgid on järgnevad: toetada Euroopa sotsiaalpartnerite raamkokkuleppe rakendamist, mis on eelduseks digitaalsete muutustega kaasnevatele oodatavatele muutustele; anda töötajatele ja ettevõtetele edu saavutamiseks vajalikke oskusi; toetada uute lähenemisviiside loomist riiklikul tasandil tööturgude kohandamiseks; pakkuda põhilist koolitust ja väljaõpet; suurendada sotsiaalpartnerite rolli, tagades, et raamtingimused võimaldavad tööandjail ja töötajatel võimalustest kasu saada ja toetavad seda; ning aidata neil leida sobivaid lahendusi katsumustega tegelemiseks.

Projekt hõlmab mitmesuguseid teadusuuringuid, õppekülastusi, ümarlaudu ja teabepäevi, sealhulgas lõppkonverentsi. Tulemusi levitatakse trükiste ja projekti veebilehe loomise kaudu. Peamised sihtrühmad on ELi ja liikmesriikide tasandi ametiühingute ja tööandjate esindusorganisatsioonid ning riiklikud ja ELi poliitikakujundajad.

See projekt viiakse ellu täielikus kooskõlas täiendava algatusega: projektiga „Digitaliseerimise raamkokkuleppe rakendamine“, mida edendab Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon (ETUC). ETUCi juhitav projekt käsitleb samuti Euroopa Liidu tasandi sotsiaalpartnerite raamkokkuleppe digitaliseerimise kohta rakendamist, kuid teeb ettepaneku hõlmata kogu ETUCi liikmeskonda ning selle eesmärk on teavitada ETUCi haruliite kokkuleppest, levitada kokkulepet ja toetada selle rakendamist.

See suurendab konsortsiumi riiklike sotsiaalpartnerite suutlikkust aidata tõhusalt kaasa digitaliseerimisest tulenevatele katsumustele, mis on kindlaks määratud mitmes Euroopa Komisjoni põhidokumendis.  Samuti aitab see kaasa sotsiaaldialoogi ja kollektiivläbirääkimiste kohandamisele riiklikul tasandil seoses digitaliseerimist puudutavate muutustega tööhõives ja töös. Kuna BusinessEurope ja ETUC on assotsieerunud partnerid, saab projekti tulemusi laialdaselt levitada nende kahe põhilise Euroopa sotsiaalpartnerite organisatsiooni kõigi liikmete seas.

Majanduste digitaalne ümberkujundamine ja selle mõju kogu ühiskondlike suhete spektrile on majandusliku potentsiaali suurendamiseks strateegilise tähtsusega, parandades seega töö- ja elamistingimusi. Tehnoloogiate kiire sissetung tänapäeva maailma toob kaasa arvukalt võimalusi, kuid tekitab ka palju lahendamist vajavaid probleeme ühiskonnas üldiselt ning eriti töömaailmas.

Euroopa Komisjon

Komisjon esitab oma teatises „Tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute jaoks“ oma plaanid Euroopa sotsiaalse turumajanduse ajakohastamiseks, et see

… vastaks tänastele ja homsetele võimalustele ja probleemidele ning tagaks kõigile õiglased üleminekud.

Selles teatises kirjeldatakse digitaalmajanduse olulist mõju töövõimalustele ja paindlikule töökorraldusele, kui selles märgitakse, et:

            Eeldatakse, et ainuüksi tehisintellekti ja robootikaga luuakse järgmise viie aasta jooksul maailmas peaaegu 60 miljonit

            uut töökohta, kuid paljud töökohad on samal ajal muutumises või isegi kaovad.

Sellest tulenevalt võtab Komisjon käesolevas teatises kohustuse, et:

uurib võimalusi sotsiaaldialoogi ja kollektiivläbirääkimiste edendamiseks ning ametiühingute ja tööandjate organisatsioonide suutlikkuse suurendamiseks ELi ja riiklikul tasandil.  Väga oluline on ka tõhus dialoog ettevõtete tasandil, eriti kui ettevõtetes toimuvad restruktureerimised või märkimisväärsed muutused.

Oma Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia avaldamisega on Euroopa Komisjon juba käivitanud mitmeid algatusi Euroopa ühiskonna ümberkujundamiseks, et edendada digitaaloskusi ja -õpet kogu ühiskonnas ning tagada, et ELi liikmesriigid … saaksid kindlalt tulevikku vaadata.

Lisaks mõõdab Euroopa Komisjoni digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI) ELi liikmesriikide tulemusi, mis hõlmab viit mõõdet.

 • Ühenduvus
 • Inimkapital
 • Interneti kasutamine
 • Digitaaltehnoloogia integreerimine
 • Digitaalsete avalike teenuste integreerimine

Kuigi see indeks ei mõõda digitaliseerimise mõju tööturule, võib seda kasutada näitajana, kui uurida, mil määral on digitaliseerimine sotsiaalpartnerite vahel kuum teema. DESI ja sotsiaalnäitajate tulemustabeli lihtne võrdlus näitab, et riigid, kes saavutavad DESI-s häid tulemusi, on ka keskmisest paremate või kõrgemate tulemustega riigid. DESI näitab, et liikmesriikide vahel on märgatav lõhe (eriti inimkapitali näitaja puhul), seega on üks käesoleva projekti raames käsitletavaud katsumusi see, kuidas ületada mainitud lõhe heade tavade ja näidete vahetamise kaudu.

Kuna digitaliseerimine on kollektiivläbirääkimiste jaoks veel suhteliselt uus teema, on selle projekti teine eesmärk aidata sotsiaalpartneritel riikides, mis on liigitatud madalama tulemuslikkusega riikideks (Bulgaaria, Küpros, Rumeenia), suurendada oma suutlikkust vastastikuse hindamise ja paremate tulemustega riikide (Eesti, Rootsi, Iirimaa ja Malta) sotsiaalpartneritega heade tavade vahetamise kaudu.

ELi sotsiaalpartnerid

Kuuendas autonoomses tööprogrammis (2019–2021) seadsid Euroopa sotsiaalpartnerid digitaliseerimise suurimaks prioriteediks. 2019. aasta juunis alustasid ELi sotsiaalpartnerid läbirääkimisi, et sõlmida õiguslikult mittesiduv Euroopa raamleping digitaliseerimise kohta. Pärast peaaegu üheksa kuud kestnud läbirääkimisi valmis BusinessEurope’i, ETUCi, CEEPi ja SMEunitedi digitaliseerimislepingu eelnõu ettepanek (juuni 2020). 

Aluslepingu artikli 155 tähenduses võtavad BusinessEurope, SMEunited, CEEP ja ETUC (ning koostöökomitee EUROCADRES/CEC) käesoleva autonoomse Euroopa raamlepinguga ülesandeks edendada ja rakendada riikide, sektorite ja/või ettevõtete tasandil vahendeid ja meetmeid vastavalt juhtimise ja töökorralduse tavadele ja menetlustele Euroopa Liidu liikmesriikides ning Euroopa Majanduspiirkonna riikides.

Projekti eesmärk on aidata kaasa kõnealuse Euroopa digitaliseerimise raamkokkuleppe rakendamisele ning levitada ja edendada teadlikkust Euroopa sotsiaalpartnerite autonoomse dialoogi tulemustest. See tugevdab vähemarenenud konsortsiumipartnerite suutlikkust, et nad suudaksid paremini reageerida digitaliseerimisega seotud tööturu katsumustele ja töösuhetele. Vastastikuse hindamise ja heade tavade vahetamise kaudu suurendavad projekti konsortsiumipartnerid rakendusprotsessis sünergiat.

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO)

Digitaalne ümberkujundamine toob kaasa kutsealase ümberkujundamise ja see on ILO sajanda aastapäeva deklaratsiooni (2019) põhisõnum. Selles deklaratsioonis tunnistatakse:

            … et sotsiaaldialoog aitab kaasa ühiskonna üldisele ühtekuuluvusele ja on otsustava tähtsusega

hästi toimiva ja tootliku majanduse jaoks.

Võttes arvesse töömaailma põhjalikke muutusi ja arendades edasi oma inimkeskset lähenemist töö tulevikule, kohustub ILO sajanda aastapäeva deklaratsiooniga:

 • tagama õiglase ülemineku jätkusuutlikule töö tulevikule, mis aitab kaasa jätkusuutlikule
 • arengule selle majanduslikus, sotsiaalses ja keskkonnaalases mõõtmes, kasutades täiel määral ära tehnoloogilise arengu ja tootlikkuse kasvu potentsiaali, sealhulgas sotsiaalse dialoogi kaudu, et saavutada inimväärne töö ja säästev areng, mis tagavad väärikuse, eneseteostuse ja kõigi jaoks õiglase kasu jagamise.

… ja kutsus liikmesriike üles töötama individuaalselt ja ühiselt, kolmepoolsuse ja sotsiaalse dialoogi alusel:

… järgima poliitikat ja meetmeid, mis tagavad asjakohase eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse ning vastavad töömaailma väljakutsetele ja võimalustele, mis on seotud töö digitaalsete muutustega, sealhulgas platvormitööga.

Seega on töö digitaliseerimine nii Euroopa Liidu kui ka ILO tegevuskavas eelseisvateks aastakümneteks esikohal.

PROJEKTI EESMÄRGID

 • Uurida riiklikku konteksti, olemasolevaid strateegiaid ja metoodikaid, mis on seotud Euroopa Liidu tasandi sotsiaalpartnerite raamkokkuleppe digitaliseerimise kohta rakendamisega, töömaailma digitaalsest ümberkujundamisest tulenevaid katsumusi sotsiaaldialoogile, digitaliseerimisest tulenevaid uusi võimalusi
 • Viia läbi partnerriikide suundumuste võrdlev analüüs
 • Tõsta teadlikkust Euroopa autonoomse sotsiaaldialoogi tulemustest ja parandada tööandjate, töötajate ja nende esindajate arusaamist digitaalsest ümberkujundamisest tulenevatest võimalustest ja katsumustest töömaailmas
 • Euroopa Liidu tasandi sotsiaalpartnerite raamkokkuleppe digitaliseerimise kohta raames vahetada kogemusi ja häid tavasid, ning sotsiaalpartnerite ja sotsiaaldialoogi roll selles protsessis
 • Töötada välja „Heade tavade kataloog“, et aidata tööandjate ja töötajate organisatsioonidel saada võimalustest vastastikust kasu ja lahendada probleeme partnerlusel põhineva meetodi abil
 • Korraldada arutelusid ja suhtlust töötajate ja tööandjate esindajate vahel sotsiaalse dialoogi rolli üle selle uute mõõtmete kontekstis riiklikul ja riikidevahelisel tasandil, vahetades teavet ja heade tavade näiteid
 • Edendada häid tavasid ja positiivseid tulemusi seoses digitaalse ümberkujundamisega ning rolli ja mõjuga, mida sotsiaaldialoog saab pakkuda partnerriikides ja teistes ELi liikmesriikides sotsiaalse arengu ja majandusliku mõju saavutamise protsessis
 • Uurida vajadust muuta olemasolevaid riiklikke õigusraamistikke, et tõhustada Euroopa Liidu tasandi sotsiaalpartnerite raamkokkuleppe digitaliseerimise kohta rakendamist, ja teha asjaomastele institutsioonidele ettepanekuid

OODATAVAD TULEMUSED

 1. Korraldati uuring olemasolevate strateegiate, metoodikate ja tavade kohta, mis on seotud Euroopa Liidu tasandi sotsiaalpartnerite raamkokkuleppega digitaliseerimise kohta, sotsiaalpartnerite ees seisvate probleemide ületamisega ja uute võimaluste kasutamisega erinevates riiklikes kontekstides
 2. Koguti andmeid projekti eesmärkides nimetatud protsesside kohta riiklikul tasandil ja töötati välja viie partnerliikmesriigi riiklik aruanne
 3. Korraldati ja viidi ellu kümme riiklikku teabepäeva (kaks igas kaasosalejariigis) teadlikkuse tõstmiseks, aruteludeks, teabe ja kogemuste vahetamiseks, suutlikkuse suurendamiseks ja ettepanekute kogumiseks, et parandada sotsiaaldialoogi digitaalse ümberkujundamise kontekstis
 4. Korraldati ja viidi ellu kolm ümarlauda, kus osales juhtkomitee ja kuhu kaasati eksperdid teistest ELi liikmesriikidest (projekti assotsieerunud organisatsioonid) ning sotsiaalpartnerite riiklikest ja Euroopa tasandi institutsioonidest ja organisatsioonidest (üks päev pärast teist, kolmandat ja neljandat projektikohtumist), et jagada teavet, koguda kogemusi ja leida lahendusi uuritavatele küsimustele
 5. Koostati, avaldati ja tõlgiti kaasosalevate liikmesriikide keeltesse Euroopa võrdlev aruanne Euroopa Liidu tasandi sotsiaalpartnerite raamkokkuleppe digitaliseerimise kohta mõjust projekti eesmärkides määratletud küsimustele, mis põhineb riiklike uuringute tulemustel ning partnerite vahel riiklikel teabepäevadel ja ümarlauaaruteludel toimunud kogemuste ja heade tavade vahetamisel
 6. Töötati välja „Heade tavade kataloog“, et aidata tööandjate ja töötajate organisatsioonidel saada võimalustest vastastikust kasu ja lahendada probleeme partnerlusel põhineva meetodi abil
 7. Korraldati ja viidi ellu rahvusvaheline lõppkonverents, et tutvustada projekti uurimistulemusi; levitada teadmisi ja heade tavade näiteid laiemale publikule ja teistele riikidele/piirkondadele ning edendada projekti tulemuste süvalaiendamist teistes riiklikes kontekstides
 8. Loodi projekti veebisait, mis saab platvormiks kõigile sidusrühmadele, kes on huvitatud digitaalsete muutuste, sotsiaalpartnerite uue rolli ja sotsiaaldialoogi teemast
 9. Loodi võrgustik partnerriikide ja teiste riikide ning sidusrühmade vaheliseks heade tavade kogemuste vahetamiseks seoses sotsiaaldialoogi rolli ja töömaailma digitaalse ümberkujundamisega