Αγαπητέ συμμετέχοντα,

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα έχει σαφή οφέλη τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους. Η έλευση του συνδυάζει προκλήσεις και κινδύνους καθώς ορισμένες εργασίες θα εξαλειφθούν και πολλές άλλες θα τροποποιηθούν.  Η εξέλιξη αυτή απαιτεί να αντιληφθούμε την αλλαγή, να παρέχουμε τις απαιτούμενες δεξιότητες τόσο στους εργαζόμενους όσο και στις επιχειρήσεις για να μεταβούν με επιτυχία στην ψηφιακή εποχή. Η «συμφωνία –πλαίσιο των κοινωνικών εταίρων για την ψηφιοποίηση» αποτελεί κοινή δέσμευση των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων ώστε να βελτιστοποιήσουν τα οφέλη και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ψηφιοποίησης. Οι κοινωνικοί εταίροι σε εθνικό επίπεδο έχουν την ευθύνη για την προσαρμογή της αγοράς εργασίας,  της εκπαίδευσης και κατάρτισης και των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση θα είναι αμοιβαία επωφελής για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Με στόχο την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης εντός των επιχειρήσεων, είναι σημαντικό να μάθουμε την άποψη σας για την οργάνωση της εργασίας. Η γνώμη σας μετράει! Σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που θα παρέχετε, καθώς οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να υιοθετήσουν κατάλληλες πολιτικές για την υποστήριξή της ψηφιακής μετάβασης της επιχείρησης σας. Η δομή της έρευνας αποτελείται από 5 μέρη, με εως 5 ερωτήσεις το καθένα, κατανεμημένες στα αντίστοιχα θέματα που καλύπτονται από τη Συμφωνία Πλαίσιο για την ψηφιοποίηση. Σας ενημερώνουμε ότι οι ακόλουθες ερωτήσεις αποτελούν μέρους του έργου TRANSFORMWORK VS/2021/0014. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου https://transformwork.eu.