Уважаеми респонденти,
Дигиталната трансформация носи ясни ползи както за работодателите, така и за работниците. Тя е свързана и с предизвикателства и рискове, тъй като някои задачи ще изчезнат, а много други ще се променят. Това изисква предвиждане на промените, предоставяне на умения, необходими на работниците и служителите в предприятията, за да успеят в дигиталната ера.
Рамковото споразумение на европейските социални партньори за дигитализация е споделен ангажимент на европейските междусекторни социални партньори за оптимизиране на ползите и справяне с предизвикателствата на дигитализацията. Социалните партньори на национално равнище носят отговорност за адаптиране на условията на пазара на труда, образованието и обучението, както и на системите за социална защита, за да се гарантира, че преходът е взаимноизгоден за работодателите и работниците.
За да анализираме текущата ситуация в предприятията, е важно да знаем Вашето мнение за организацията на труда. Вашето мнение има значение! Благодарим Ви за информацията, която ще предоставите, за да могат социалните партньори да приемат подходящи политики подкрепящи дигиталния преход на вашето предприятие.
Структурата на проучването се състои от 5 части, всяка от които съдържа до 5 въпроса, посветени на съответните теми, обхванати от Рамковото споразумение за дигитализация.
Моля обърнете внимание, че следващите въпроси са част от проекта TRANSFORMWORK VS/2021/0014. Резултатите от проучването ще бъдат достъпни на уебсайта на проекта https://transformwork.eu/.