Проект
TransFormWork VS/2021/0014

Социалните партньори заедно за дигиталната трансформация на труда. Нови измерения на социалния диалог, произтичащи от Автономното рамково споразумение по дигитализация“ TransFormWork VS/2021/0014

Проектът TransFormWork е фокусиран върху въвеждането на Рамковото споразумение на европейските социални партньори по дигитализация (юни 2020 г.) в 7 държави членки на ЕС (България, Кипър, Естония, Ирландия, Малта, Румъния и Швеция), с цел да се проучи въздействието на дигитализацията върху социалния диалог на национално ниво и да се изучат примери за добри практики в страните партньори, свързани със съществуващи инициативи, практики и колективни трудови договори в контекста на дигиталната трансформация в света на труда. Проектът се стреми също така да повиши осведомеността по отношение на това как с прилагането на правилни стратегии дигиталната трансформация може да донесе явни ползи и добавена стойност за работодателите и работниците, като предостави нови възможности на пазара на труда, нови начини за организиране на работата и подобряване на условията на труд.

Проектът има за цел да подпомогне прилагането на Рамковото споразумение на европейските социални партньори по дигитализация като предпоставка за очакваната промяна, която идва с дигиталната трансформация на труда; да предостави умения, необходими на работниците и предприятията за успешна реализация ; да подкрепи създаването на нови подходи на национално ниво за адаптиране на пазарите на труда; да осигури съответстващо образование и обучение; да засили ролята на социалните партньори като гарантира, че условията в рамковото споразумения позволяват и подкрепят работодателите и работниците да се възползват от възможностите; както и да им помогне в намирането на подходящи решения за справяне с предизвикателствата.

Проектът включва различни изследователски дейности, учебни посещения, кръгли маси и информационни дни, включително заключителна конференция. Разпространението на резултатите ще бъде чрез публикации и създаването на уебсайт на проекта. Основните целеви групи са представителни синдикални и работодателски организации на равнище ЕС и в държави членки, както и лица отговорни за формирането на политики на национално и европейско ниво.

Този проект ще се осъществи в пълна координация с допълнителна инициативa заедно с проекта „Прилагане на рамковото споразумение за дигитализация“, който ще бъде изпълняван от ЕКП и за който също е подадено заявление за финансиране по настоящата покана за представяне на предложения: VP/2020/001. Проектът, ръководен от ЕКП също ще се занимава с прилагането на Рамковото споразумение на европейските социални партньори за дигитализация, но с намерението да обхване всички членове на ЕКП, като целта е да ги информира за споразумението; да разпространи споразумението и да подкрепи неговото прилагане. Следователно ние ще работим ръка за ръка с ЕКП, за да увеличим максимално синергията, като гарантираме, че двата проекта се допълват и се избягва всякакво припокриване.

Това ще повиши капацитета на националните социални партньори от консорциума на проекта (партньорските страни) за ефективен принос към предизвикателствата, произтичащи от дигитализацията, както е посочено в редица ключови документи на Европейската комисия. Това също така ще допринесе за адаптирането на социалния диалог и колективното договаряне на национално ниво към промените в заетостта и работата, свързани с дигитализацията Присъствието на БизнесЮръп (BusinessEurope) и ЕКП като асоциирани партньори ще позволи широко разпространение на резултатите от проекта сред всички членове на тези две ключови европейски организации на социалните партньори.

Дигиталната трансформация на икономиките и нейното въздействие върху целия спектър от обществени отношения е от стратегическо значение за повишаване на икономическия потенциал, подобрявайки по този начин условията на труд и живот. Бързото навлизане на технологиите в съвременния свят носи множество възможности, но също така поражда много опасения за обществото като цяло и по-специално за света на труда; проблеми, по които трябва да се работи.

Европейска комисия

В съобщението си „По-силна социална Европа за справедливи промени“ Комисията излага своите намерения за надграждане на европейската социална пазарна икономика, така че тя да може:

… да отговори на възможностите и днешните и утрешни предизвикателства, и да осигури справедлив преход за всички.

Това съобщение очертава важното въздействие на цифровата икономика върху възможностите за работни места и гъвкавите условия на работа, като посочва, че:

През следващите 5 години само от изкуствения интелект и роботиката се очаква да създадат почти 60 милиона нови работни места в целия свят, а много работни места ще се променят или дори ще изчезнат.

Следователно в това съобщение Комисията се ангажира да:

…проучи начини за насърчаване на социалния диалог и колективното договаряне и увеличи капацитета на синдикатите и организациите на работодателите на равнище ЕС и на национално равнище. Ефективният диалог на ниво предприятие също е от решаващо значение, особено когато компаниите се преструктурират или са в процес на промяна.

С публикуването на своята Стратегия за цифров единен пазар за Европа, Европейската комисия вече започна редица инициативи, за да трансформира европейското общество в посока на повишаване на цифровите умения и ученето с използване на цифрови технологии в цялото общество, и да гарантира, че държавите членки на ЕС … могат да се изправят пред бъдещето с увереност.

В допълнение, Индексът на Европейската комисия за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) измерва резултатите на държавите членки на ЕС като обхваща пет показателя:

 • Свързаност
 • Човешки капитал
 • Използване на интернет
 • Внедряване на цифрови технологии
 • Навлизане на цифрови обществени услуги.

Въпреки че този индекс не измерва въздействието на дигитализацията върху пазара на труда, той може да бъде използван като индикатор при проучване до каква степен тя е актуална тема между социалните партньори. Едно просто сравнение между DESI и Social Scoreboard (набор от социални показатели) показва, че държавите, които се представят добре по отношение на DESI, са класирани също като представящи се на по-високо от средното или на най-високо ниво. Индексът DESI показва видима разлика между държавите членки (особено по отношение на показателя „Човешки капитал“), така че едно от предизвикателствата, с които ще се занимае този проект е как да се преодолее тази разлика чрез обмен на добри практики и примери.

Тъй като дигитализацията все още е сравнително нова тема за колективното договаряне, друга цел на този проект е да помогне на социалните партньори в страни, класирани като по-слабо представящи се (България, Кипър, Румъния) да увеличат капацитета си чрез партньорски проверки и обмен на добри практики със социални партньори от по-добре представящи се страни (Естония, Швеция, Ирландия и Малта).

Социални партньори на ЕС

В шестата автономна работна програма (2019-2021 г.) европейските социални партньори поставят дигитализацията като водещ приоритет. През юни 2019 г. социалните партньори в ЕС започнаха преговори с цел сключване на европейско рамково споразумение за дигитализация, което няма правно обвързващ характер. След почти 9 месеца преговори, през м. юни 2020 г. беше финализирано предложение за проект на споразумение по дигитализация от BusinessEurope, ЕКП, CEEP (Европейски центърна предприятията сдържавно участие) и SMEunited (Европейска асоциация на занаятите, малките и средни предприятия):

В контекста на член 155 от Договора, това автономно европейско рамково споразумение ангажира членовете на BusinessEurope, SMEunited, CEEP и ЕКП (както и комитетът за връзка EUROCADRES/CEC) да насърчават и прилагат инструменти и мерки, когато е необходимо, на национално, секторно ниво и/или на ниво предприятие, в съответствие с процедурите и практиките, специфични за управлението и труда в държавите членки и в страните от Европейското икономическо пространство.

Проектът има за цел да допринесе за прилагането на това Европейско рамково споразумение по дигитализация и да разпространи и насърчи осведомеността относно резултатите от автономния диалог на европейските социални партньори. Това ще засили капацитета на по-слабо развитите партньори от консорциума на проекта, за по-добро справяне с предизвикателствата на пазара на труда и индустриалните отношения, свързани с дигитализацията. Чрез партньорски проверки, обмен на добри практики, партньорите от консорциума ще подобрят синергията в процеса на изпълнение.

Международна организация на труда (МОТ)

Дигиталната трансформация води до професионална трансформация и това е ключово послание в Декларацията на МОТ по повод стогодишнината на организацията (2019 г.). Тази декларация признава, че:

… социалният диалог допринася за цялостното сближаване на обществата и е от решаващо значение за добре функционираща и производителна икономика

Вземайки предвид дълбоките трансформации в света на труда и по-нататъшното развитие на ориентиран към човека подход към бъдещето на труда, Декларацията за стогодишнината ангажира МОТ да работи за:

(i) осигуряване на справедлив преход към бъдеще на труда, което допринася за устойчиво развитие

(ii) развитие на своите икономически, социални и екологични измерения, използващи пълния потенциал на технологичния прогрес и растежа на производителността, включително чрез социален диалог, за постигане на достоен труд и устойчиво развитие, които гарантират достойнство, самоусъвършенстване и справедливо споделяне на ползите за всички.

… и приканва държавите членки да работят индивидуално и колективно, въз основа на трипартитността и социалния диалог, за:

… политики и мерки, които осигуряват подходяща поверителност и защита на личните данни и отговарят на предизвикателствата и възможностите в света на труда, свързани с дигиталната трансформация на пазара на труда, включително работата чрез платформи.

Така че през следващите десетилетия цифровизацията на труда ще е на първо място както в дневния ред на Европейския съюз, така и на МОТ.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 • Да ​​се проучи националния контекст, съществуващите стратегии и методологии, свързани с прилагането на Рамковото споразумение на европейските социални партньори по дигитализация, предизвикателствата пред социалния диалог, произтичащи от дигиталната трансформация в света на труда, новите възможности представени от дигитализацията
 • Да се ​​направи сравнителен анализ на тенденциите в страните партньори
 • Да се повиши осведомеността относно резултатите от европейския автономен социален диалог и да се подобри на разбирането на работодателите, работниците и техните представители за възможностите и предизвикателствата в света на труда, произтичащи от дигиталната трансформация
 • В контекста на Рамковото споразумение на европейските социални партньори за дигитализация да се обменят опит и примери за добри практики и да се очертае ролята на социалните партньори и социалния диалог в този процес
 • Да се ​​разработи „Каталог на добрите практики“, за да се помогне на организациите на работодателите и работниците да се възползват взаимно от възможностите и да се справят с предизвикателствата чрез партньорски подход
 • Да се организират дискусии и обмен между представители на работниците и работодателите относно ролята на социалния диалог в контекста на новите му измерения на национално и транснационално ниво чрез обмен на информация и примери за добри практики
 • Да се насърчат добрите практики и положителните резултати от дигиталната трансформация, както и ролята и въздействието, които социалният диалог може да играе за процеса на социално развитие и икономическите резултати в страните партньори и други държави членки на ЕС
 • Да се ​​проучи необходимостта от изменение на съществуващите национални правни рамки, за да се подобри прилагането на Рамковото споразумение на европейските социални партньори по дигитализация и да се направят предложения пред съответните институции.